Nyt om NIRAS' webgis system KortInfo

Nyheder i KortInfo i releasen juni 2015

Efter sidste release har vi på baggrund af vores justeringer oplevet en lang og stabil periode uden de store driftsforstyrrelser. Arbejdet med at optimere hastigheder på diverse processer og datavisninger pågår stadig, så oplevelsen af at arbejde med KortInfo helt får dig til at glemme at du arbejder på en webklient.

Nye features
RAP

BBR er i starten af maj måned blevet opdelt i to registre: BBR og DAR. DAR er Danmarks Adresse Register.
Opsplitningen af registret har betydet, at vores snitflad mod BBR har skulle ændres til nu at se og rette adresser i DAR.

Ejendomsopslag

Et andet stort emne vi har arbejdet på har været Ejendomsoplagsmodulet. Ud fra en afholdt workshop, har vi identificeret en række ønsker og problemstillinger, som vi er i gang med at undersøge og derefter implementere. Mængden af ønsker har dog været så stor, at vi er nødt til at dele arbejdet over flere releases.
I denne release er følgende medtaget:

- Udvidelse af ”Analyser database” med mulighed for at fjern uønskede views
- Flere muligheder for at kunne sortere på view-numre, navne og alias samt ændre rækkefølger
- Mulighed for at kunne markering af ejendom m 1 klik, så den vises i kortet
- Fjern dubletter fra egne eksporter
- Info ved eksport af CPR-data
- Link til den digitale tinglysning via enkeltopslag

På klientside er der kommet følgende nye features:

- Hvis et objekt vælges som søgegeometri, vil KortInfo åbne for fanen med den spatiale søgedialog
- Mulighed for at bruger et ejernavn til at spørge: Hvilke andre ejendomme ejer den aktuelle ejer
- Mulighed for at lable søgeresultater på kort og i print
- Individuel tematisering på søgeresultat er udvidet
- Udvidelse af filtrering på søgeresultater i klienten

Arbejdet med ejendomsopslag fortsætter i den næste periode.

Administrationen

Der er oprettet flere nye features i administrationen. En af de største er en revision af vores bounds-begreb og anvendelsen heraf. I KortInfo beskriver bounds det enkelte lags udstrækning, og kan bruges til f.eks. at zoome til et lags udstrækning eller at styre editering i forhold til indenfor/udenfor bounds.
Af mindre features kan nævnes:

- mulighed for at skrive navn til IP-adresser
- hurtigere opstart af java sider og administrationen
- søgefelt til sider
- søgefelt til lag
- søgefelt til tematræer
- Mastedatabase kan nu registreres ind i KortInfo
- Metadata på WMS fra COWI
- Adressesøgning på høstede AWS 4-data til alle kunder
- Skift af webserviceurl fra AWS 3 til AWS 4
- Embeded link i kolonneopsætning. Anvendes denne mulighed, åbner det link der klikkes på, i KortInfo og ikke på en separat fane, som en almindelig url ville gøre. Funktionen kan bruges til alle slags url’er f.eks. til visning af Agency9 Cityplanner

PlansystemDK

Redigering op mod PlansystemDK har nu været igennem en testperiode hos vores kunder.
I forbindelse med kundetesten har vi udarbejdet et workflow, ud fra den måde vi vil anbefale jer at anvende modulet. Vi vil informere om dette workflow, når vi er klar med det.

(update 18.06.2015)


Nyheder i KortInfo i releasen september 2014

KortInfo bliver løbende opgraderet, og nu senest i releasen i september 2014 .
Perioden siden sidste release har været brugt til at afrunde eksisterende features samt en række nye.
Samtidig har perioden desuden været anvendt til at styrke understøtte af mobil adgang via KortInfo’s intuitive administration. Med disse tiltag står KortInfo endnu stærkere i understøttelse af bl.a. kommuner og forsyningers arbejdsopgaver.

Leaflet-viewer

Er nu en del af KortInfo programpakken.

Lagopsætning

Som en ny feature kan man nu oprette egne konfigurerbare links i featureinfo. Links kan indstilles til at indeholde værdier fra attributterne på laget.

Lagkataloger

Som en styrkelse af vores dataunderstøttelse, har vi udviklet et lagkataloget til understøttelse af ESRI REST.
Google Street View: Der er blevet mulighed for at kunne tilgå Google Street View via KortInfo.

Øvrige ændringer

Vi har udviklet et uploadprogram til upload af MapInfotabeller til FKG geodatabasen. Dette er specialdesignet med henblik på at sikre både datamodel og historikken. I forbindelse med FKG-geodatabasen kan der nu ligeledes ske en replikering af Databasen.

Brugerklub

Vi følger op på release med afholdelse af et Brugerklubmøde torsdag d. 30. oktober 2014. Her vil der blive informeret om nye features, og der vil blive givet input til det daglige arbejde med et fagligt oplæg. Tilmeld dig her…
(update 26.09.2014)


Nyheder i KortInfo i releasen april 2014

KortInfo er i releasen i april 2014 igen blevet styrket med en række funktionaliteter. I den sidste release har vi haft fokus på, at styrke nogle af de eksisterende værktøjer, og har tilføjet en række nye, som supplerer og styrker KortInfo som et all-round værktøj.

Up og download

Når man sidder med GIS i dag, tilflyder der en mængde oplysninger fra mange forskellige systemer. Vi har nu udvidet mulighederne for op- og download, så data i formaterne DWG, DXF, SHP og MIF/MID-filer kan anvendes i sammenhæng med KortInfo. Datatyper kan både op- og downloades via vores DataManager ind i administrationen, men også de brugere der sidder med kortsiderne, kan nu selv supplere med egne data i alle disse formater.

Søgninger

Vi har udvidet vore søgemuligheder, både for almindelige søgninger, og for konfliktsøgninger. KortInfo kan nu nemt anvende AWS-smartsøg og der er mulighed for at også lave en hierarkisk opsætning, som kan begrænses for regioner, kommuner og postnumre i AWS.
Vores konfliktsøgning har fået styrket opsætningsmulighederne, og rapporter kan eksporteres i pdf, html og xml-formater.

Editering

Opdaterede data i en god kvalitet er vigtigt, da valide data er altafgørende i mange situationer. Derfor er drop-down-lister og validering af geometri som standard indbygget i vores editeringsmodul. Med disse værktøjer til rådighed kan den enkelte bruger selv opdatere data, så de altid er tidssvarende, og det kan sikres, at de attributter der skal være til stede også bliver opdateret, i den rigtige struktur.
Editeringsværktøjet er samtidig blevet styrket med klip og splitfunktioner, samt undo/redo som det kendes fra desktop-verden. Desuden er der indført rotation om valgfrit punkt samt opmåling af længder og arealer under digitaliseringen.

Brugeradgang, Ejendomsopslag og AD

Mange kunder har i dag et system til at administrere brugere i organisationerne. I forbindelse med denne release er der nu blevet mulighed for at importere disse brugere til KortInfo, og dermed bruge dem til at styre adgangen til kortsider og editering. Dermed er det muligt for brugerne at anvende deres allerede kendte brugernavne/passwords til funktioner og adgange i KortInfo.

Workspaces

… du kender det… du er lige godt i gang med en opgave, men desværre kan det ikke lade sig gøre at afslutte den, inden dagen er omme, eller næste møde starter. Med KortInfo workspaces kan du gemme dine aktuelle kortsider, med zoom, temalag, redlining og søgehistorik. Som noget nyt kan opslag via KortInfo’s ejendomsopslagsmodul også gemmes, og genkaldes, når opgaven genoptages.

Måling og snap

Som bruger af webGIS er det ofte relevant at kunne få oplyst længder og arealer på de objekter, der kigges på. KortInfo er derfor opgraderet i forhold til at kunne vise arealer på objekter, samt tilføjet ny funktionalitet i de indbyggede målefunktionaliteter. Herunder måling fra linjestart eller slut samt styring af måle-labels.

Klynge-visning

Der er i KortInfo nu mulighed for at anvendeklyngevisning.
Klyngevisning er en funktion, der indenfor et givent antal pixels opsummerer, hvor mange punktforekomster der er. Signaturen kan tilføjes en ydre ring, der viser, hvilke typer af forekomster, der er opsummeret på.

Brugerklub

Vi følger op på release med afholdelse af et Brugerklubmøde tirsdag d. 27. maj 2014. Her vil der blive informeret om nye features, og der vil blive givet input til det daglige arbejde med et fagligt oplæg. Tilmeld dig her

(update 02.05.2014)


Nyheder i KortInfo i release oktober 2013

I den seneste udviklingsperiode har vi været vidt omkring og lavet forbedringer for både administratorer og brugere. Vi introducerer samtidig nye features og opsætningsmuligheder for KortInfo.

FKG-Geodatabase

KortInfo har nu implementering af NIRAS FKG-Geodatabase. Databasen følger fuldt ud forskrifterne fra KL og overholder alle krav til håndtering af kodelister, historik mv.
Som et forarbejde til at kunne lægge data ind i databasen, har vi til vores kunder nu oprettet en række MapInfo-filer, så arbejdet med at konvertere eksisterende data, til at kunne overholde FKG-datamodellens struktur, kan begynde.
Ønsker du at anvende FKG-Geodatabasen – kontakt Mikael Kræpping.

HeatMap

I KortInfo introduceres en ny måde at lave overliggende tematisering af temaer. Tematiseringen kendes fra GIS-verdenen som HeatMaps, som vi derfor har valgt at navngive metoden efter.
Funktionen kan give et grafisk udtryk i forhold til en koncentration af punkter. Administrator kan highlite specifikke koncentrationer alt efter, hvilke informationer, der skal lægges vægt på.
Opsætningen kan anvende forskellige prædefinerede farveskalaer, men administrator kan også anvende egne skalaer. Der er mulighed for at gemme disse skalaer, så de kan genanvendes i andre opsætninger.

Labels - Kurvet langs segment

Under labels er der udviklet en ny funktionalitet til at anbringe labels, som kurvet langs segment. Placeringen giver mulighed for, at lade en label følge f.eks. en vej eller en å. Det kan også lade sig gøre, at forskyde en label, så den er placeret rigtigt i forhold til geometrien.

Konfliktsøgning

I denne release har vi udvidet de konfigurationsmuligheder, som administrator har, i opsætningen af konfliktsøgninger. Man kan nu kopiere en søgning og det er muligt for hver enkelt søgning at angive, hvilke attributter, der skal medtages i rapporten. Samtidig er eksporten af konfliktsøgningsrapporten til HTML forbedret til, også at indeholde kortudsnit.

Afrunding af eksisterende funktionalitet

Der har fra kundernes side være ønske om, at der blev foretaget nogle afrunder rundt omkring i administrationen. I den forbindelse har vi været omkring udbygning kodelister og kopieringsfunktionen.

AWS Smartadresse

Funktionen AWS Smartadresse er nu indbygget i KortInfo. Funktionen er opsat centralt fra, og udstilles til kundernes sider, så den kan anvendes, på de sider kunderne finder relevant. Søgningen er umiddelbart tilgængelig, når man tilknytter søgninger til sider.

Ejendomsopslag

Vi har udbygget søgefunktionen i vores ejendomsopslagsmodul, så det nu er muligt at vælge, om man vil søge på enkeltmatrikler, eller på hele ejendomme. Samtidig har vi udbygget eksportfunktionen, så brugeren har større handlefrihed.

Editeringsmodul

Paletten af Editeringsværktøjer er blevet udvidet med ”Pejlemærker”. Pejlemærker er et værktøj, der kan anvendes i forbindelse med konstruktion af geometri. Kombineres pejlemærkerne med den udvidede snapfunktion, kan der nu oprettes objekter ud fra eksisterende objekter, i faktiske afstande og vinkler.
En anden funktioner en flertrins undo-funktion, så udformning af objekter kan fortrydes løbende. Denne funktion er også tilgængelig i måleværktøjet. Måleværktøjet er desuden blevet forsynet med en pipettefunktion, som giver mulighed for at få vist alle mål på et objekt med ét klik.

Brugerklub

Vi følger op på releasen med afholdelse af et Brugerklubmøde torsdag d. 21. november 2013, hvor der informeres om nye features, og gives input til det daglige arbejde med et fagligt oplæg. Du kan allerede nu tilmelde dig
(update 25.10.2013)


Nyheder i KortInfo til release maj 2013

I den forgange udviklingsperiode har der været fokus på, at få tilført KortInfo’s klientside nye muligheder, som forbedrer den enkelte brugers oplevelse af kortanvendelsen i hverdagen.

Det betyder, at der på administrationssiden, også er  kommet flere muligheder for at tilpasse  klienten, så den tilpasses slutbrugerens konkrete behov.  Administrationen har bl.a. fået  flere muligheder for at opsætte temaer og funktioner på et overordnet niveau, og opsætningerne kan dermed genavendes på en eller flere kortsider alt efter modtagerne. Disse overordnede opsætninger kombineret med den øgede brugerstyring fra sidste release, og muligheden for at synkronisere med kundens eget AD, giver administratorerne en unik mulighed, for at styre adgang til data og dele oplysninger på mange niveauer.

Snap

Det har længe været et ønske at kunne anvende snap-funktionaliteten mere smidigt. Derfor har vi udvidet funktionaliteten til, også at omfatte måleværktøj og redlining. Denne opgradering kan styres af administrator, så kortsider nu i endnu højere grad kan målrettes i den enkelte bruger, og derved øge anvendelsesspektret. Der kan både snappes til eksisterende objekter, når der redigeres objekter, og objekter oprettet som redlining eller som måleobjekter. 

Konfliktsøgning

I denne opgradering har anvendelsesmulighederne for konfliktsøgning også fået et løft.
Der er kommet en funktion for ”Find nærmeste”. Opsætning af søgningen følger principperne i de allerede kendte konfliktsøgninger, og kan anvende allerede opsatte temaer i de eksisterende kortløsninger. Det eneste administrator skal tage stilling til er, hvilket eller hvilke temaer der skal indgå, om der skal findes mere end 1 hit og den afstand der skal søges indenfor.
Standard konfliktsøgningsrapport er også ændret. Der kommer nu både oversigtskort og signaturforklaringer med i rapporten. Desuden kan rapporten eksporteres i forskellige formater. Dermed er der mulighed for at arbejde videre med resultaterne i andre programmer.

Print

Som noget nyt kan der nu udarbejdes dynamiske printskabeloner, som kan indstilles helt ned i mindste detalje. Herved kan print skræddersys til den enkelte kunde og dennes printbehov.  Med en dynamisk  printskabelon er det muligt ud fra samme grundopsætning at sammensætte flere forskellige printprofiler, ud fra en enkelt skabelon. Printskabelonerne kan  udarbejdes, så de både kan indeholde faste billeder og tekster.

Ud over de større fokusområder er der lavet optimering af flere småfeatures. F.eks. i forbindelse med de udstillede signaturforklaringer, både med hensyn til størrelse og gennemsigtighed. Eksporter fra opslag i egne ejendomsdata kan nu suppleres med en række faste høringsparter og eksporteres til forskellige formater, så fremadrettet arbejde med udtrækkene lettes.

ESDH-modul opgraderet

I foråret har det været planlagt at vores ESDH-modul, som kobler kundens ESDH-system og deres webGIS, skulle opgraderes. Modulet er nu skiftet til vores Lite-klient, så den udseendemæssigt ligner kundernes andre kortsider. Samtidig giver skiftet mulighed for at benytte KortInfo’s avancerede kortværktøjer sammen med modulet, og dermed øge mulighederne i den daglige sagsbehandling.

Brugerklub

Vi følger op på releasen med afholdelse af et Brugerklubmøde tirsdag d. 11. juni 2013, hvor der informeres om nye features, og gives input til det daglige arbejde med et fagligt oplæg. Du kan allerede nu tilmelde dig
(update 31.05.2013)


Nyheder i KortInfo ved release i december 2012

Op mod denne release har der været fokus på flere strategiske områder i KortInfo.

Fokus nummer et har været en gennemgribende omstrukturering af brugerstyringen. Der er nu kommet flere muligheder for at styre den enkelte brugers adgang til data, og herunder også den enkelte brugers mulighed for at redigere i data. Hermed styrkes en mere fleksibel brug af data, og der kan indarbejdes en strategisk arbejdsdeling til vedligehold data.

Den nye brugerstyring koblet med de allerede indbyggede sikkerhedsindstillinger i KortInfo gør, at man i lagt højere grad kan differentiere adgang og rettighederne for data og databrug. Og – mulighederne opsættes stadig med brug af flueben og dropdown-bokse.

Den nye brugerstyring betyder også, at den enkelte bruger kan få et samlet overblik over, hvilke profiler han har til rådighed, når han er logget ind i KortInfo. Brugeren har samtidig mulighed for at gemme egne arbejdsområder, og man undgår dermed unødigt arbejde for at genfinde sine arbejdsopgaver.

Fokus nr. to har været en markant ændring af måden at håndtere temastyring på. Grundlæggende kan der nu konfigureres tematræer , som kan anvendes i alle KortInfo-sider/profiler. Vi kalder det globale tematræer. Det har længe været et ønske kun at skulle vedligeholde basisopsætninger ét sted. De globale tematræer gør det mere rationelt at vedligeholde opsætningerne, og risikoen for fejl minimeres.

Fokus nr. tre har været på, at styrke den enkelte brugers mulighed for, selv at medvirke til at tilpasse KortInfo til de konkrete arbejdsopgaver. De enkelte KortInfo-sider/profiler kan nu konfigureres således, at der kan arbejdes på tværs af flere temasamlinger. Samtidig kan styres, hvilke temaer der skal vises fra starten, og hvilke der kan tilføjes, af den enkelte bruger.

Den enkelte bruger får, med den øgede temastyring, også mulighed for at ændre i temarækkefølger, alt efter de specifikke arbejdsopgaver. Brugeren får desuden mulighed for selv, lokalt at ændre farvevisningen for det enkelte tema.

I forbindelse med denne release har administrationen i KortInfo fået opjusteret layoutet. Dette er sket med fokus på den løbende vedligeholdelse af sider og dataudstillinger, samt en forøgelse af genkendeligheden i de enkelte arbejdsgange. Vi fortsætter denne proces i de kommende releases.

De tre fokusområder vil tilsammen udgøre grundpillen i den kommende Brugerklub. Der vil her komme en diskussion af, hvordan KortInfo, nu styrket af øget brugerstyring og fleksibilitet i opsætningerne, kan understøtte en strategisk flytning af brugere fra DesktopGIS til webGIS.

Du kan allerede nu tilmelde dig til Brugerklubben d. 17/1 2013 på KortInfo Backstage under Brugerinfo/Brugerklub.
(update 14.12.12)

 


Nyheder i KortInfo ved release i august 2012

I forbindelse med release i KortInfo, er der opgraderet på flere områder.

Med den udvikling der har været i antallet af temaer i tematræerne, kan det efterhånden være svært at finde lige det tema, som man har behov for. Derfor er der oprettet en søgefunktion i tematræerne, så de temaer man er interesseret i, kan findes frem uanset strukturen. Desuden er der tilføjet funktionalitetsknapper, så informationer om det aktuelle lag er lettere tilgængeligt.

Anvendelsen af KortInfo hos kunderne er stødt stigende, og vi kan se at sider/profiler bliver anvendt i større grad for at effektivisere anvendelsen af KortInfo. Vi har derfor lavet mulighed for at man kan hoppe imellem forskellige sider/profiler hvor kortudsnit bliver bibeholdt, men hvor modultilknytningen kan være forskellig.

Samtidig med den voksende brug af sider, og det øgede antal af interne sider med fortrolige oplysninger, er der også blevet behov for at kunne styre den trafik, som er på siderne. Vi har derfor, sammen med Mariager Fjord Kommune, udvidet brugerstyringen, og suppleret denne med en IP-lås. IP-låsen kan både sættes til enkelte IP-adresser samt intervaller.

I administrationen er der åbnet op for endnu flere muligheder for at styre opsætning af kortsider, så de kan tilpasses præcist det udtryk og databehov, som brugeren har.

Samtidig arbejdes der på, at optimere de moduler, som kan tilkøbes. Ejendomsopslagsmodulet har fået endnu flere og brugervenlige søgemuligheder, samt styring af fremsøgte informationer.
Vi er, i samarbejde med brugerne, ved at udarbejde et oplæg til et nyt ESDH-modul. Specifikationen af et nyt ESDH-modul tog udgangspunkt i et møde med kunder, som i dag har ESDH-modulet og dermed forskellige erfaringer indenfor såvel modulet som de organisatoriske udfordringer. Oplægget vil i nærmeste fremtid blive lagt på Backstage til diskussion, og det skal afgøres, om udviklingen af modulet skal igangsættes.
(update 10.08.12)


NIRAS vinder miniudbud 2 under FKG rammeaftalen

Derfor igangsætter vi nu implementering af KortInfo som webGIS løsning hos Allerød, Frederikshavn, Halsnæs og Sorø kommuner. Vi forventer, at løsningen er kørende i de fire kommuner allerede først i juni måned. Samtidig arbejder vi med FKG geodatabasen og de sidste opgraderinger i forhold til fuld FKG standard
(update 14.05.12)


Større opgave løst for Spildevandscenter, Avedøre

Opgavens formål var blandt andet at få samlet data fra en lang række interessenter og derved få en fælles adgang til disse. Når data samles i én fælles database, skaber det blandt andet mulighed for at præsentere og anvende data i flere forskellige NIRAS applikationer, herunder Kortinfo, DAS7, Drive og Lucrative.
(update 15.07.11)

Læs mere her


KortInfo nu også i Lyngby-Taarbæk kommune

Borgerne i Lyngby-Taarbæk kan nu tjekke deres hustage for varmetab via kommunens hjemmeside. Data udstilles med NIRAS’ webGIS-løsning KortInfo.

”Samarbejdet med NIRAS om at udvikle en brugervenlig web-løsning, som på enkelt vis formidler de mange termografiske data, har været et spændende og interessant forløb, hvor idéudvikling, tværfaglig viden og forståelse har været nogle af kodeordene. Og kommunen er godt tilfredse med resultatet”, fortæller Tina Reinicke, klimakoordinator i Lyndby-Taarbæk kommune.
(update 13.04.11)

Læs mere her


Nye muligheder for forsyningsvirksomhederne

I efteråret 2010 indgik Faxe Forsyning et nyt og spændende samarbejde med NIRAS Informatik omkring implementering af KortInfo.

Hermed får Faxe Forsyning mulighed for at distribuere relevante GIS-data til både kommuner, borgere og LER. Som en del af implementeringen af KortInfo får Faxe Forsyning samtidig mulighed for at distribuere baggrundskort til andre mindre forsyningsvirksomheder i deres lokalområde. Dette sker mod et mindre gebyr, som således skaber et indtægtsgrundlag for forsyningen.

De mindre forsyningsvirksomheder, som ønsker at samarbejde med Faxe Forsyning, kan efterfølgende, via en lettilgængelig og enkel KortInfo-løsning, ligeledes udstille deres ledningsdata enten via egen hjemmeside – eller via Faxe Forsyningens hjemmeside.
(update 19.10.10)

Læs mere her


Nyt spændende samarbejde

Hos DSB Ejendomme har vi primo maj afsluttet en succesfuld implementering af KortInfo webGIS.

Med implementeringen af KortInfo konsolideres hos DSB en mangeårig udvikling af arbejdsprocesser, som involverer GIS. DSB har med KortInfo fået et webGIS, som understøtter deres forretning på en priseffektiv måde. Fokus har været på at implementere en standardløsning, som ikke skulle brugertilpasses, og her har KortInfos fleksibilitet været ideel.

Den nye løsning hostes hos NIRAS. De interne omkostninger til IT-drift samt eksterne udgifter til software licenser minimeres - driftsomkostninger er dermed reduceret betragtelig.

DSB Ejendomme arbejder stadig med vedligeholdelse af egne GIS-data i ArcMap, men har samtidig valgt at anvende KortInfos mulighed for anvende data fra ESRI til publicering via web. Herved vil den daglige arbejdsgang for GIS-medarbejderne ikke blive ændret.

Anvendelse af KortInfo er et godt eksempel på, hvordan man både kan have de forretningsmæssige fordele, der findes ved at inddrage GIS i arbejdsprocesser samtidigt med, at drifts- og licensomkostninger holdes på et minimum.
(update 09.06.10)

Læs hele artiklen fra Geoforum her


NIRAS RAP

NIRAS Informatik lancerer den 01.04.2010 en ny webapplikation NIRAS RAP.

NIRAS RAP gør det muligt at rette adressepunkter i det ny BBR. Løsningen er webbaseret, og arbejdet med at rette adressepunkter kan derfor uddelegeres til relevante medarbejdere.
(update 31.03.10)

Læs mere under modulbeskrivelser


Uheldsregistrering

NIRAS Informatik har udviklet et nyt system til uheldsregistrering til brug for Region Midtjylland.
Systemet skal benyttes til registrering af de tilskadekomne i trafikken, som henvender sig på skadestuen. Når data er registreret på skadestuen, kan kommunen få udtræk af disse til bl.a. trafikplanlægning.

NIRAS Informatik har stor erfaring med uheldsregistrering, idet vi i de senest seks år har haft et lignende system i drift hos de tidligere Århus- og Ringkøbing amter.
(update 26.03.10)

Læs mere under modulbeskrivelser.


For andre nyheder læs også vores KortInfo nyhedsbreve.

Kontaktpersoner

Mikael KræppingMikael KræppingProjektlederAarhusT: +45 8732 5812E: mkr at niras dot dk
Yderligere kontaktinfo

Nyhedsbreve

Se udsendte nyhedsbreve

Tilmeld nyhedsbreve

Links

© NIRAS A/S - Sortemosevej 19 - 3450 Allerød - T: +45 4810 4200 - F: +45 4810 4300 - E: kortinfo@niras.dk - Sitemap - NIRAS A/S CVR: 37295728

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter